Fotky

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 proběhlo již tradičně v parčíku u nové školy za přítomnosti všech žáků, pedagogických pracovníků školy a starosty obce p. Jaromíra Blažka. Tato malá slavnost byla zahájena českou hymnou. Poté se ujal slova starosta obce, který všechny pozdravil a popřál krásné prázdniny i dovolenou. Následoval projev ředitelky školy PaedDr. Marie Kašíkové, která všechny přítomné přivítala a krátce zhodnotila právě uplynulý školní rok.

Zdálo by se, že letošní rok už konečně proběhl bez koronavirových restrikcí, ale přesto, že školy už nebyly v tomto období plošně zavřeny, určitá omezení se přece objevila. Školní rok začal povinným testováním všech školáků a zaměstnanců školy. Takže i naši prvňáčci se museli nejdřív otestovat, aby mohli být společně přivítáni v první třídě. Teprve potom mohli usednout společně do lavic. Povinné testování probíhalo i v dalších týdnech, a tak se stalo, že kvůli pozitivním testům některých dětí nebo učitelů se třídy dostávaly do karantény, což znamenalo, že musely být po určité období na online výuce, která byla kombinována s prezenční výukou. Žáci se tak v některých předmětech učili oběma způsoby a to bylo pro učitele hodně náročné. Mnohé třídy přešly z rozhodnutí KHS Zlín do karantény i opakovaně. Nejhorší situace byla v listopadu, kdy onemocnělo více než polovina učitelů a škola jen velmi těžce zajišťovala výuku. Přes veškeré výše uvedené problémy jsme školu nezavřeli a snažili jsme se zajistit žákům výuku, i když to v průběhu celé zimy bylo opravdu velmi těžké období.

Nemocnost žáků i ostatních zaměstnanců byla v tomto školním roce opravdu zcela mimořádná, ale i přes tuto skutečnost se nám podařilo  zajistit mnoho tradičních i nových školních akcí. Uvádím alespoň některé z nich: pasování druháčků na čtenáře, podzimní i jarní sběr papíru, exkurze do Českého Krumlova, do Planetária Brno, do Osvětimi, na Dlouhé stráně, adaptační vycházky všech třídních kolektivů, Dětská policie, lyžařský výcvik pro žáky 8. ročníku, plavecký výcvik pro žáky 2. – 4. ročníku, dopravní výchova pro děti na 1. stupni, předávání Slabikářů našim prvňáčkům, mobilní planetárium, spaní žáků 5. ročníku v místní knihovně, rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka, výchovný koncert cimbálové muziky Réva, Český den proti rakovině, 3D promítání, mikulášská nadílka, divadelní představení žáků 8. a 9. ročníku O šípkové Madlence, návštěvy knihovny místní, napajedelské i zlínské, školní výlety, Dětský den ve spolupráci s místními spolky, příprava dárků pro ukrajinské děti pod názvem Krabice od srdce, ukázky práce Policie ČR, předtančení žáků 8. a 9. ročníku na plese SRPŠ, poznávací a jazykový pobyt osmáků a deváťáků v Anglii, Akademie žáků 5. – 9. ročníku se slavnostním rozloučením a šerpováním žáků 9. ročníku a v neposlední řadě dnešní společné setkání.

Během právě uplynulého školního roku se žáci naší školy účastnili mnohých soutěží: přírodovědný KLOKAN, Mladý chemik, Pythagoriáda, matematický KLOKAN, olympiády, vánoční turnaj v přehazované a basketbalu, jízda zručnosti na kole, četné florbalové turnaje, recitační a výtvarné soutěže a mnoho dalších.

Škola pokračovala v účasti na projektech: Šablony III /doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, školní kluby, asistentka v mateřské škole, projektové dny ve škole i mimo školu – například práce s roboty pro žáky 5. ročníku/, projekt Škola v pohybu, projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol a aktivní účast v MAP Otrokovice, kdy naše MŠ získala kvalitní dřevěnou stavebnici pro děti.

Tato malá slavnost pokračovala oceněním knižními odměnami od třídních učitelů nejlepším žákům v jednotlivých třídách. Byla také vyhodnocena nejlepší žákyně školy se ve školním roce 2021/2022. Stala se jí Klára Valentíková, která byla starostou obce odměněna věcným darem.

Mgr. Libor  Lízal odměnil deset nejlepších sběračů za výborné výsledky ve sběru starého papíru. Mgr. Petra Barcuchová vyhodnotila nástěnkovou dopravní soutěž na staré škole a odměnila pět nejlepších řešitelů. Všichni herci pohádkového představení O princezně Madlence dostali odměnu od režisérky Mgr. Marcely Palúchové.

V průběhu celého školního roku aktivně pracoval žákovský parlament, který mimo jiných aktivit organizoval zajímavé pátky s názvy: Den bez batohů, Plesový den, Teplákový den, Pyžamový den a jiné. Tyto aktivity vyhodnotila Mgr. Pavla Manová a ocenila všechny aktivní žáky v této činnosti.

Závěr slavnostního setkání patřil poděkování nejen pedagogickým pracovníkům za náročnou práci v průběhu celého právě uplynulého školního roku , ale také všem správním zaměstnancům, bez kterých by jen stěží mohla být zajištěna normální výuka.  Poděkování si zasloužila i knihovnice p. Pavlína Bieberlová, která zorganizovala mnoho pěkných a zajímavých akcí pro naše školáky. Velké poděkování je třeba vyslovit vedení obce v čele se starostou obce p. Jaromírem Blažkem za skvělou spolupráci, obrovskou podporu halenkovického školství ve všech oblastech, finanční podporu dojíždějícím učitelům a také za finanční příspěvek ve výši 10 000 korun pro každého žáka na jazykový pobyt v Anglii.

Přeji našim žákům i zaměstnancům krásné a klidné prázdniny, žákům 9 ročníku brzké začlenění do nových kolektivů na středních školách a učilištích. Zároveň vyslovuji naději, že naši deváťáci nezapomenou, že základy svého vzdělání, v němž budou i nadále pokračovat, získali v naší halenkovické škole.

 Marie Kašíková, ředitelka školy

Fotky