Rozloučení s naší milou paní učitelkou Dášou

Při příležitosti odchodu do důchodu patří naše velké poděkování dlouholeté pracovnici paní učitelce Dagmar Holáskové, která před neuvěřitelnými téměř čtyřiceti třemi lety nastoupila do naší mateřské školy. Kromě svého pedagogického působení vystupovala s dětmi při Vítání občánků v naší obci, mnoho let pomáhala při Výletu do pohádky a zapojovala se do všech akcí mateřské školy. Osmnáct let pracovala ve funkci zástupkyně ředitelky. Její ochota, svědomitost a zodpovědnost se projevovala při všech činnostech.
Na závěr školního roku se s pí. učitelkou Holáskovou rozloučili také všichni zaměstnanci, pedagogové a vedení základní školy.
Naši milé paní učitelce Dáši touto cestou ještě jednou děkujeme za celoživotní práci, za společně strávené roky v naší mateřské školce. SMUTNO BUDE VŠEM.
Přejeme jí pevné zdraví, pohodu a spokojenost v soukromém životě. Věříme, že svůj volný čas věnuje rodině a že si přesto všechno najde také čas a přijde se za námi podívat.

PaedDr. Marie Kašíková ředitelka školy, Marie Mihálová vedoucí učitelka MŠ

 

Opravy ve staré škole

Opravy a rekonstrukce školních budov v Halenkovicích pokračují i o letošních prázdninách, tentokrát v budově staré školy. Jedná se o opravu již nevyhovujících a závadných elektrických rozvodů. V jarních měsících letošního roku, v době uzavření mateřské školy, proběhla generální oprava elektroinstalace, odstranění mnoha vrstev starých výmaleb a zároveň nové výmalby v několika školkových místnostech. Podobné práce včetně řešení nových podlah měly pokračovat o hlavních prázdninách ve školních učebnách staré školy. Objevily se však velké problémy se střešní krytinou na starší části budovy nové školy, které se musí v co nejkratší době řešit. Takovou akci je však třeba řádně připravit a nelze ji uskutečnit při plném provozu školy. Proto bylo s vedením obce dohodnuto, že oprava střechy na nové škole bude probíhat o příštích hlavních prázdninách. Na tuto akci bude však třeba nemalých finančních prostředků. Z tohoto důvodu se opravy o letošních prázdninách ve staré škole omezily „pouze“ na generální obnovu elektrických rozvodů v celé budově a opravu výmaleb.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Slavnostní rozloučení s předškoláky

Jako každý rok, tak i letos nastal čas rozloučit se s nejstaršími dětmi, které od září nastoupí do první třídy základní školy. Slavnostní rozloučení se uskutečnilo v pondělí 28.6.2021 v 16.00 hod. v sále kulturního domu obecního úřadu.15 budoucích prvňáčků bylo pasováno na školáky za přítomnosti rodičů, prarodičů, vedení základní a mateřské školy Halenkovice a zástupců obce. Po úvodním vystoupení dětí je paní učitelky pasovaly na školáky, dekorovaly šerpou a obdarovaly fotoknihou s věnováním. Budoucí prvňáčky přivítala také ředitelka základní a mateřské školy PaedDr. Marie Kašíková a starosta obce pan Jaromír Blažek, od nějž děti obdržely krásnou památeční knihu.

Vzpomínáme na chvíle, kdy jsme tyto děti poprvé vítali ve školce, když malé a nejisté zkoumaly své třídy a poznávaly své učitelky. Teď od nás odcházejí samostatní a sebevědomí kluci a bystré a šikovné holky (platí to i naopak). Prošly si složitým covidovým obdobím, zažily uzavření školky, testování, učitelky v respirátorech….. a stále jsou plné radosti a mají spoustu pozitivní energie. Jsou připravené vykročit na další cestu za vzděláním, poznáním a životem ve velkém světě. Ze srdce jim přejeme, ať je to cesta zajímavá, plná zážitků a vlídných dospělých, kteří budou připraveni nabídnout jim pomocnou ruku.
Tak hodně štěstí, milí prvňáčci!

Fotky zde: fotky zde

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021 Základní školy a Mateřské školy Halenkovice proběhlo ve středu 30. 6. 2021 v 8:00 hod. v parčíku u nové školy.
Paní ředitelka PaedDr. Marie Kašíková přivítala všechny přítomné a poděkovala žákům i všem zaměstnancům za náročnou práci během tohoto netradičního školního roku. Poděkování směřovalo i k zástupcům obce Halenkovice za podporu a pomoc při rekonstrukci v MŠ. Pozvání na zahájení školního roku přijali pan starosta Jaromír Blažek a místostarosta Bc. Karel Platoš, kteří spolu s třídními učiteli předali knižní odměny žákům oceněným za celoroční svědomitou práci a výborné výsledky.

Pan starosta Jaromír Blažek předal nejlepšímu žáku školy Danielu Juřenovi věcný dar.

Třídní učitelé rozdali vysvědčení žákům ve svých kmenových třídách, rozloučili se s nimi a popřáli jim krásné prázdniny.

Mgr. Olga Idesová

Fotografie zde

Slavnostní rozloučení s deváťáky v obřadní síni OÚ Halenkovice

Je pondělí 28. 6. 2021 9:00. Paní ředitelka, její zástupkyně, třídní učitel a jeho 17 žáků přivítáni starostou a jeho zástupcem vstupují do obřadní síně OÚ Halenkovice. Vstupují s očekáváním důstojného rozloučení žáků IX.třídy s povinnou školní docházkou na halenkovické škole. Po projevech zástupců školy i obce nastává dekorování žáků šerpou absolventa, při kterém obdrží i pamětní list. Současně s tím se všichni zúčastnění dozvědí na které střední škole a jakému oboru se budou žáci věnovat. Na konci oficiální části se sympatickým způsobem za celou třídu loučí Kateřina a Adamem.
Poté už následovala neformální část setkání. Občerstvení, které v tento horký letní den přišlo vhod. Potěšily i dárkové upomínkové předměty. Trocha vzpomínání, debaty účastníků, ale i upřímně míněné dotazy starosty jak si děti představují budoucí život v obci. Pro všechny byla zajímavá též prohlídka nově rekonstruovaných prostor budovy OÚ.
A tak se před polednem vraceli žáci a pedagogové do školy s pocitem příjemně stráveného dopoledne, ale hlavně s vědomím, že budoucnost vycházejících žáků školy není představitelům obce lhostejná.

Mgr.L.Lízal

Fotografie na rajče