Vážení rodiče,

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že provoz mateřské školy bude opět obnoven v pondělí 18. 5. 2020. Provozní doba 6.00 – 16.00 hodin zůstává nezměněna.

S tímto datem 18.5.2020 bude rovněž obnoven provoz školní jídelny. A to i pro cizí strávníky.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice


Zákonný zástupce bere na vědomí, že podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství z 30. 4. 2020 v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

  Čestné prohlášení

Dítě může do mateřské školy nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví – viz. Čestné prohlášení.

Zákonný zástupce poskytne při předávání dítěte do mateřské školy písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Příchod do mateřské školy

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále jen doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do mateřské školy povinno mít roušku/ústenku/. Při vstupu do objektu použijí dezinfekci. Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou. Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tady není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Udržování 2 m odstupu platí i mezi osobami v prostorách  šaten MŠ  (nejvíce 5 rodičů + jejich děti).

V prostorách mateřské školy

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Při přebírání dětí do MŠ bude prováděn ranní filtr – každému dítěti  bude bezkontaktně změřena tělesná teplota. V případě jejího zvýšení nad 37°C a více nebude dítě do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění.

Za příznivého počasí lze pro pobyt venku využívat pouze venkovní prostory MŠ – školní dvůr a zahradu. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a jiné předměty z domova. Bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Při vyzvednutí dítěte z mateřské školy nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení . Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do MŠ přišlo.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy MŠ vstoupit!

V případě, že se příznaky onemocnění začnou u dítěte projevovat při pobytu v MŠ, je nutné umístit dítě do samostatné místnosti , kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte a informovat spádovou hygienickou stanici.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

Čištění všech místností bude probíhat nejméně 1x denně, dezinfekce povrchů a zařízení (kliky dveří, spínače světel, didaktické pomůcky a hračky) několikrát denně.

Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě. Před jídlem opět proběhne důkladná hygiena včetně dezinfekce rukou. Děti si samy nenabírají jídlo ani pití, samy si neberou ani příbory.

Rodiče, jejichž dítě již nebude v tomto školním roce MŠ navštěvovat, si mohou věci dětí ze skříněk vyzvednout od poloviny června kdykoliv v provozní době MŠ.

PaedDr. Marie Kašíková ředitelka školy

Marie Mihálová vedoucí učitelka školy

  Čestné prohlášení