Další hygienická opatření od 25.5.2020

Scházení a rozcházení dětí od 25.5.2020

Děti ze třídy Koťátek se schází a rozchází v Koťátkách.
Děti ze třídy Berušek a Sluníček se schází a rozchází v Beruškách.

Platí stanovená bezpečnostní opatření před příchodem do třídy – důkladné umytí rukou mýdlem alespoň 20s, sundání roušky až před příchodem do třídy (následné uložení do sáčku do skříňky), měření teploty dítěte, dezinfekce rukou dětí paní učitelkou.

Prosíme maminky na mateřské dovolené z důvodů zvýšených hygienických opatření v MŠ (kompletní dezinfekce tříd po odchodu dětí), aby si odváděly děti po obědě domů.

Děkujeme za pochopení                                             pí. učitelky

Tvorba tabla pro děti nastupující do základní školy.

Vážení rodiče,

rády bychom Vás poprosily o spolupráci při tvorbě tabla pro budoucí prvňáčky.

Chtěly bychom Vás požádat o zaslání 2ks fotografií samotného dítěte. Dítě můžete vyfotit při jakékoliv aktivitě či situaci ( na houpačce, při procházce, s domácím mazlíčkem…fantazii se meze nekladou). Prosíme o dvě fotografie a to 1x dítě v roušce a 1x ve stejné situaci bez roušky. Foto zasílejte na mail mateřské školy (mshalenkovice@centrum.cz). Pokud nemáte možnost dítě vyfotit, najděte jakoukoliv fotku dítěte a přineste do vstupní chodby MŠ. Fotografie prosím zasílejte do 1.6. na tento mail.

Děkujeme za spolupráci                                                     Vaše paní učitelky

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc květen a červen.

Vážení rodiče,

obnovení provozu mateřské školy po dohodě se zřizovatelem je stanoveno na pondělí  18.5.2020. Po otevření školy jsou rodiče opět povinni platit úplatu za předškolní vzdělávání (dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů). Děti, které z rozhodnutí zákonných zástupců nebudou mateřskou školu navštěvovat až do konce měsíce června, mohou požádat o snížení úplaty za předškolní vzdělávání prostřednictvím formuláře Žádost o snížení úplaty, který je dostupný na webu MŠ. Pokud nemáte možnost si tento formulář vytisknout, je možné si ho vyzvednout v mateřské škole (vstupní chodba do MŠ – na stolku), vyplnit ho a předat do MŠ po obnovení provozu a současně provést platbu za jednotlivé měsíce, pokud platíte úhradu v hotovosti. Rodiče dětí, které budou navštěvovat školu v květnu a v červnu a platí školné hotově, mohou provést po domluvě s učitelkou tuto platbu mimo prostory MŠ, ve vstupní chodbě.

Stanovená úplata na měsíc květen ( 18.5.-29.5.2020):

Pro děti chodící do MŠ       =  160,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ   =    80,- Kč

Stanovená úplata na měsíc červen:

Pro děti chodící do MŠ       =  300,- Kč

Pro děti nechodící do MŠ  =   150,- Kč

  žádost_o_snížení_úplaty_za_předškolní_vzdělávání

        Marie Mihálová

Informace pro rodiče dětí mateřské školy

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyprání všech věcí ze skříněk vašich dětí. Ve všech skříňkách byla provedena dezinfekce.  Připravte prosím dětem, které budou do MŠ docházet do igelitové tašky čisté oblečení. Věci ze skříněk si můžete vyzvednout v provozní době MŠ.

Děkujeme, Marie Mihálová

Informace pro rodiče dětí mateřské školy – obnovení provozu

Vážení rodiče,

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že provoz mateřské školy bude opět obnoven v pondělí 18. 5. 2020. Provozní doba 6.00 – 16.00 hodin zůstává nezměněna.

S tímto datem 18.5.2020 bude rovněž obnoven provoz školní jídelny. A to i pro cizí strávníky.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice


Zákonný zástupce bere na vědomí, že podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství z 30. 4. 2020 v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

  Čestné prohlášení

Dítě může do mateřské školy nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví – viz. Čestné prohlášení.

Zákonný zástupce poskytne při předávání dítěte do mateřské školy písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Příchod do mateřské školy

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále jen doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do mateřské školy povinno mít roušku/ústenku/. Při vstupu do objektu použijí dezinfekci. Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou. Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tady není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Udržování 2 m odstupu platí i mezi osobami v prostorách  šaten MŠ  (nejvíce 5 rodičů + jejich děti).

V prostorách mateřské školy

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Při přebírání dětí do MŠ bude prováděn ranní filtr – každému dítěti  bude bezkontaktně změřena tělesná teplota. V případě jejího zvýšení nad 37°C a více nebude dítě do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění.

Za příznivého počasí lze pro pobyt venku využívat pouze venkovní prostory MŠ – školní dvůr a zahradu. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a jiné předměty z domova. Bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Při vyzvednutí dítěte z mateřské školy nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení . Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do MŠ přišlo.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy MŠ vstoupit!

V případě, že se příznaky onemocnění začnou u dítěte projevovat při pobytu v MŠ, je nutné umístit dítě do samostatné místnosti , kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte a informovat spádovou hygienickou stanici.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

Čištění všech místností bude probíhat nejméně 1x denně, dezinfekce povrchů a zařízení (kliky dveří, spínače světel, didaktické pomůcky a hračky) několikrát denně.

Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě. Před jídlem opět proběhne důkladná hygiena včetně dezinfekce rukou. Děti si samy nenabírají jídlo ani pití, samy si neberou ani příbory.

Rodiče, jejichž dítě již nebude v tomto školním roce MŠ navštěvovat, si mohou věci dětí ze skříněk vyzvednout od poloviny června kdykoliv v provozní době MŠ.

PaedDr. Marie Kašíková ředitelka školy

Marie Mihálová vedoucí učitelka školy

  Čestné prohlášení