Poděkování

Ředitelství Základní školy Halenkovice vyslovuje poděkování p. Zdeňku Kříčkovi za sponzorský dar ve formě výroby ozdobného prvku „SOVA“ , který nově slouží jako informační tabule u hlavní vstupu do budovy nové školy.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Doplňující informace k distanční výuce

  1. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná a bude probíhat buď synchronně /on-line přenos v daném čase/ nebo asynchronně /plnění úkolů mimo on-line přenos v individuálně stanoveném čase/. Neúčast na výuce žáků budou rodiče omlouvat dle platného školního řádu.  Úkoly budou zadávány přes aplikaci Bakaláři v sekci DOMÁCÍ ÚKOLY včetně konkrétních časů on-line přenosů. Veškerá komunikace vyučujících s žáky 5. – 9. ročníku bude probíhat přes Microsoft TEAMS. Rodiče žáků 5. ročníku obdrží přihlašovací údaje od třídní učitelky. Rodiče žáků 1. – 4. ročníku budou třídními učiteli vyzváni k on-line schůzce, na které se budou domlouvat na dalším postupu plnění úkolů v distančním vzdělávání.
  2. Všichni žáci, kteří se budou vzdělávat doma /distančně/, jsou odhlášeni ze školního stravování. Mají však nárok na obědy ve školní jídelně. Pokud tedy budete mít zájem o obědy pro své děti, je třeba je přihlásit na oběd den předem do 13.00 hodin. Žáci si budou obědy odebírat do přinesených jídlonosičů v době 11.00 – 11.30 hodin ve školní jídelně. Při odběru obědů je třeba se přezouvat a  použít roušku!
  3. Na dny 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny dny volna, kdy je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol. Podzimní prázdniny se tedy prodlouží na celý týden, tj. 26. – 30. 10. V období podzimních prázdnin nebude probíhat distanční výuka ani školní stravování.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Uzavření školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče!

Od 14. 10. 2020 je dle nařízení vlády České republiky zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Na základě tohoto rozhodnutí přecházejí všichni žáci ZŠ Halenkovice na povinnou distanční výuku, která bude trvat do 23. 10. Poté následují covidové prázdniny v době       26. – 30. 10., kdy nebude probíhat ani distanční výuka. Uzavřena bude i školní družina. Mateřská škola bude v provozu beze změny.

Věřte, že tato situace není příjemná ani pro učitele včetně vedení školy, protože jsme si vědomi, že žádná forma distanční výuky doplněná moderní technikou nemůže nahradit prezenční výuku žáků. Víme, že následující dny budou těžké i pro vás rodiče. Abychom všichni situaci dobře zvládli, prosíme o pravidelnou součinnost rodin se školou. Informace o výuce budou pravidelně sdělovány přes aplikaci Bakaláři. V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Přeji vám do tohoto nelehkého období pevné nervy, trpělivost a hlavně pevně zdraví!

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

Uzavření tělocvičny

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že s platností od 9. 10. 2020 až do odvolání je uzavřena tělocvična pro veškeré sportovní aktivity.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice

Poděkování

Děkujeme všem, kteří jsou ochotni finančně nebo materiálně podpořit naši mateřskou školu. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme.  Jedním takovým dárcem je p. Pavel Kozák, který věnoval jako sponzorský dar Mateřské škole Halenkovice hygienické a dezinfekční prostředky .

Marie Mihalová vedoucí MŠ