ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HALENKOVICE

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis do Mateřské školy Halenkovice pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 10.5. – 11.5. 2023.

 Místo, pro přijímání žádostí: Mateřská škola Halenkovice, Pláňavy 164
Termín: Středa       10.5. 2023         10:00 – 16:00 hod.

Čtvrtek     11.5. 2023         10:00 – 16:00 hod

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce ke kontrole údajů:

  • průkaz totožnosti
  • rodný list dítěte
  • potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka od 1.9. 2023.

 

TISKOPISžádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole – je k dispozici na webových stránkách školy

http://www.zshalenkovice.cz/new/zapis-do-skolky/

nebo si tiskopis mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v mateřské škole vždy v době provozu.

 Vyplněné žádosti přinesou zákonní zástupci dětí v dny stanovené pro zápis dětí do MŠ Halenkovice, kde budou poučeni o dalším průběhu přijímacího řízení.

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31.8. 2023.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

KRITÉRIA: POČET BODŮ
1.     Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 5
2.     Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 4
3 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 3
2 roky dosažené k 31.8. 2023 s trvalým pobytem v obci Halenkovice. 2

 POSTUP: 

  • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
  • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 25.5. 2023 v době od 9:00-15:00 hod. v mateřské škole.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách školy 1.6. 2023.

V Halenkovicích, 3.4. 2023
PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka školy

 

Zpráva jako dokument .pdf