Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku

Vážení rodiče!

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od pondělí 25. 5. 2020 umožněna docházka do školy pro žáky 1. až 5. ročníku. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy pro své dítě do 18. 5. 2020.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Zákonný zástupce má povinnost podepsat Čestné prohlášení (viz. příloha).
Docházka bude probíhat ve dvou blocích. Dopolední blok – výukové aktivity od 7.45 hodin do 12:15 hodin. Po obědě mohou žáci odcházet domů nebo se účastnit odpoledního bloku, který bude nahrazovat školní družinu do 15.00 hodin, ve výjimečných případech do 16.00 hodin. Docházka je dobrovolná a závisí na rozhodnutí rodičů. Pokud však rodiče žáka k docházce přihlásí, je třeba případnou nepřítomnost žáka omlouvat na základě pravidel Školního řádu.

  Čestné prohlášení

Ranní družina nebude pro žáky zajišťována.
Výuka tělesné výchovy
v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Je třeba dodržet následující principy:

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

 • Při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst i nosu ochrannými prostředky.
 • Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry.
 • Žáky si před školou vyzvedne pedagogický pracovník v 7.30 hodin.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest /zvýšená tělesná teplota, kašel nebo jiné možné příznaky COVID-19/.

V BUDOVĚ ŠKOLY

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček, do kterého bude odkládat roušku při vyučování.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí žák použít dezinfekci na ruce, která bude k dispozici ve třídě.
 • Skupina bude složena maximálně z 15 žáků a složení skupiny je neměnné.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a okamžitě budou informováni rodiče, kteří si žáka vyzvednou.

VE TŘÍDĚ

 • V každé lavici bude sedět pouze jeden žák.
 • Ve třídě bude max. 15 žáků.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup mezi lavicemi 2 metry /nejméně 1,5 metru/. Pokud dochází k bližšímu kontaktu /např. při skupinové práci/, musí se roušky nosit i ve třídě.

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Obědy budou poskytovány.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy, nepřítomnost musí být řádně omluvena zákonným zástupcem žáka.

PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy

  Čestné prohlášení

Informace pro rodiče dětí mateřské školy – obnovení provozu

Vážení rodiče,

Ředitelství ZŠ a MŠ Halenkovice oznamuje, že provoz mateřské školy bude opět obnoven v pondělí 18. 5. 2020. Provozní doba 6.00 – 16.00 hodin zůstává nezměněna.

S tímto datem 18.5.2020 bude rovněž obnoven provoz školní jídelny. A to i pro cizí strávníky.

PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice


Zákonný zástupce bere na vědomí, že podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství z 30. 4. 2020 v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

  Čestné prohlášení

Dítě může do mateřské školy nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví – viz. Čestné prohlášení.

Zákonný zástupce poskytne při předávání dítěte do mateřské školy písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Příchod do mateřské školy

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále jen doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do mateřské školy povinno mít roušku/ústenku/. Při vstupu do objektu použijí dezinfekci. Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou. Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tady není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Udržování 2 m odstupu platí i mezi osobami v prostorách  šaten MŠ  (nejvíce 5 rodičů + jejich děti).

V prostorách mateřské školy

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Při přebírání dětí do MŠ bude prováděn ranní filtr – každému dítěti  bude bezkontaktně změřena tělesná teplota. V případě jejího zvýšení nad 37°C a více nebude dítě do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění.

Za příznivého počasí lze pro pobyt venku využívat pouze venkovní prostory MŠ – školní dvůr a zahradu. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a jiné předměty z domova. Bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Při vyzvednutí dítěte z mateřské školy nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení . Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do MŠ přišlo.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy MŠ vstoupit!

V případě, že se příznaky onemocnění začnou u dítěte projevovat při pobytu v MŠ, je nutné umístit dítě do samostatné místnosti , kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte a informovat spádovou hygienickou stanici.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

Čištění všech místností bude probíhat nejméně 1x denně, dezinfekce povrchů a zařízení (kliky dveří, spínače světel, didaktické pomůcky a hračky) několikrát denně.

Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě. Před jídlem opět proběhne důkladná hygiena včetně dezinfekce rukou. Děti si samy nenabírají jídlo ani pití, samy si neberou ani příbory.

Rodiče, jejichž dítě již nebude v tomto školním roce MŠ navštěvovat, si mohou věci dětí ze skříněk vyzvednout od poloviny června kdykoliv v provozní době MŠ.

PaedDr. Marie Kašíková ředitelka školy

Marie Mihálová vedoucí učitelka školy

  Čestné prohlášení